rp_kapcsolat

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 6500 Baja, Szent Antal u. 85/8., cégjegyzékszám: 03-06-115452, adószám: 20468961-2-03) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Printroom Bt. (a továbbiakban: Printroom) a www.millerpack.hu weboldal működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Printroom által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá tartozik valamennyi, Printroom által üzemeltetett honlap. Printroom által üzemeltetett honlap használatának feltétele, hogy Érintett előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat teljes tartalmát. A honlapra történő belépéssel Érintett elismeri, hogy a nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Érintett a honlapot az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. Printroom azonban a honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

 

A szolgáltató, mint adatkezelő:

Név: Printroom Bt.
Székhely: 6500 Baja, Szent Antal u. 85/8.
Levelezési cím: 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
Telefonszám: +36 30 983 8331
E-mail cím: info@printroom.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: ABI-1207/2010/N

 

1.) Adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása

1.1 Printroom kötelezettséget vállal arra, hogy Érintett által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozza fel. Az adatokat kizárólag meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

1.2 A honlapon gyűjtött adatok egyedüli tulajdonosa a Printroom. A honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, és az adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása, melyet adatai megadásakor ad meg. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Printroom.

1.3 A honlap látogatása során rögzített személyes adatok Printroom általi kezelésének célja a honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. Érintett számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok (pl. IP címek, meglátogatott oldalak, a látogatás dátuma és intervalluma) számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban Printroom semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Érintett személye azonosítható lenne.

1.4 Printroom rögzíti Érintett adatait (pl. nevét, cégadatait, telefonszámát, e-mail címét, elérhetőségt). Printroom gyűjtheti azokat az adatokat, melyek önkéntes válaszadások, kérdőíves megkeresések, egyedi információkérések során kerülnek birtokába.

1.5 A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt Printroom tájékoztatja Érintettet az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az Érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. Printroom az Érintett egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Printroom az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

1.6 Printroom az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben Érintett bármely személyes adatát önként eljuttatja Printroom részére, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Printroom – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

1.7 A honlap látogatása során tartalmat konfiguráló információs fájlt („cookies”) hozunk létre az Ön winchesterén. Ezek az információk engedélyezésre automatikusan előhozhatók akkor, amikor következő alkalommal ellátogat weboldalunkra. Ez a megoldás könnyebbé teszi Önnek alkalmazásunk használatát; pl. Önnek nem kell újra bebillentyűznie a regisztrációs adatait. Ezek a tartalomkonfiguráló információs fájlok általában automatikusan elfogadottak a böngészők által. Böngészőjében történő megfelelő változtatások eszközlésével azonban el tudja érni, hogy ezek az információs fájlok ne kerüljenek automatikusan tárolásra az Ön winchesterén. Ekkor Ön minden egyes alkalommal értesítést kap ilyen konfiguráló információs fájl érkezéséről, és eldöntheti, hogy elfogadja, vagy elveti annak mentését. Amikor Ön belép a Printroom személyes vásárlói területére, Ön szintén dönthet, hogy elfogadja a konfiguráló információkat winchesterén, vagy nem. Csak abban az esetben, ha Ön a ’remember me on this server’ (=emlékezz rám ezen a szerveren) ellenőrző ikonjának aktiválása mellett dönt, akkor kerül a kérdéses információs fájl mentésre. Általános szabályként, Ön használhatja ajánlott felületünket ezen fájlok nélkül is, bár a funkcionalitás speciális esetekben korlátozott lehet.

1.8 Printroom az Érintett által megadott adatokat és információkat különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

2.)        Felhasználó személyes/céges adatainak törlése

Printroom vállalja, hogy bármely előzőekben gyűjtött adatot írásban megadott igény esetén adatbázisából véglegesen töröl, kivételt képez ez alól az az eset, amikor Érintettnek a rendszerben folyamatban lévő megrendelése van.

 

3.)        Adatok harmadik személynek történő kiszolgáltatása

3.1 Printroom biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

3.2 Printroom kötelezi magát arra, hogy a fentieken túl birtokába jutott adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezeli, és azokat csak Érintett előzetes írásbeli engedélye alapján továbbítja harmadik személynek, kivéve a következő esetekben:

jogszabályban erre feljogosított hatóságok vonatkozásában;

bankkártyás fizetés esetén a hitelképesség/fizetőképesség jogosultság érdekében.

3.3 Printroom – Érintett személyére, adataira, Printroom-mal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

 

4.)        Törvényi rendelkezések

Printroom a nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabályi adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal. Különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény; a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A megrendeléssel vagy regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és Printroom által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

 

5.)        Linkek

A honlap tartalmaz linkeket, melyek más cégek weboldalaira navigálnak. Printroom nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért. Jelen nyilatkozat csak Printroom által üzemeltetett honlapra vonatkozik. Printroom minden szükséges intézkedést megtesz, hogy Érintett személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

 

6.)        Biztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Printroom műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Printroom ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

 

7.)        Tájékoztatás

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Printroom jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Érintett a honlap megnyitásával tudomásul vesz és magára nézve kötelezőnek ismer el.

Printroom 2010. január 21-én Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztrációját megtette, az ABI-1207/2010/N ügyszámon került iktatásra.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk az info@printroom.hu e-mail címre.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Baja, 2016. augusztus 23.